Registrácia užívateľa

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany spoločnosti EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka, Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:

EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka
Kopčianska 8/A, (VIENNA GATE), 851 01 Bratislava

IČO:36070301, DIČ: 2020260528, IČ DPH: SK2020620528


Účel spracúvania:

Osobné údaje budú spracúvané za účelom registrácie na webovej stránke a jej užívanie, registrácie na vzdelávacie podujatie, registrácie za účelom vyplnenia AD TESTOV, registrácie za účelom zasielania a predaja odbornej literatúry.


Kategórie príjemcov:

Spoločnosť EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka poskytuje osobné údaje :

  1. Slovenská lekárska komora, Račianska 42, 831 02 Bratislava
  2. Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava
  3. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Hasičská 3, P.O.Box 131 91101 Trenčín
  4. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 821 06 Bratislava


Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, adresa pracoviska (adresa trvalého pobytu), ID ( SLK, SLeK, SK MTP, SK SaPA), e- mail, dátum, telefonický kontakt.


Doba uchovávania osobných údajov:

Do 5 rokov od konania školenia, okrem prípadu, keď z dôvodu plnenia povinností z daňových a účtovných predpisov bude potrebné niektoré údaje (fakturačné údaje) uchovávať po dobu 11 rokov.


Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
zo@eurotrading.sk