O nás

Základnou koncepciou spoločnosti Edukafarm je vzdelávanie odborníkov z oblasti medicíny a farmácie v rámci ich celoživotnej edukácie. Edukafarm vznikol v Čechách v roku 1999  Dnes je známy predovšetkým svojim prehľadným a dlhodobým vzdelávacím projektom, založeným na spojení klinickej praxe a farmakológie. Je samozrejmé, že edukačné programy na takto vysokej úrovni nemôžu vznikať bez spoluúčasti špičkových odborníkov, lekárskych a farmaceutických fakúlt, doškoľovacích inštitúcií a predovšetkým profesijných komôr, ktoré za kontinuálne vzdelávanie zo zákona zodpovedajú a s nimi sú vzdelávacie zámery pravidelne konzultované.

Naše edukačné aktivity sú zamerané na vzdelávanie v oblasti farmakoterapie. Edukafarm priniesol do oblasti edukácie množstvo inovatívnych prvkov. Príkladom môže byť forma seminárov Edukafarmu, organicky prepojujúcich praktických lekárov (ako poskytovateľov primárnej starostlivosti) a farmaceutov. Iným príkladom sú aj profily prípravkov, ktoré majú neinzertnú, objektívnu formu. Za zmienku stojí aj spolupráca so špičkovými odborníkmi z významných univerzít vrátane zahraničných. Zoznam univerzít spolupracujúcich na projektoch Edukafarmu uvádzame nižšie.

Edukafarm na šírenie odborných informácií využíva niekoľko spôsobov. Semináre, organizované po celej republike, sú zamerané na konkrétne klinické problémy a s nimi súvisiace oblasti používania preskripčných a voľnopredajných liečiv, zdravotníckych pomôcok a doplnkov stravy. Lekárom je v Českej republike určený odborný časopis Biotherapeutics, ktorý informuje o inovatívnych trendoch vo farmakoterapii. Ďalej Edukafarm vydáva časopis Edukafarm FarmiNews, ktorý je určený farmaceutom a informuje o súčasnom stave farmakoterapie v rôznych odboroch medicíny. Edukačná koncepcia Edukafarmu tiež zahŕňa možnosť rôznymi formami zrozumiteľne o farmakoterapeutickej problematike širokú verejnosť.  

K týmto informačným médiám spoločnosti Edukafarm pristupuje aj server edukafarm.sk, ktorý prepojením so serverom materskej spoločnosti edukafarm.cz  je zameraný na rýchlu publikáciu aktuálnych odborných informácií. Za jeho vznikom stoja ľudia, ktorí majú s publikovaním v medicínskych elektronických médiách dlhoročné skúsenosti, poradný zbor tvoria renomovaní odborníci z radov lekárov i farmaceutov. Základnou koncepciou servera Edukafarm.sk je kvalifikovaný výber informácií z oblasti farmakoterapie, akcent je pritom položený na overenej klinickej významnosti a aktuálnosti. Ďalej sú na serveri priebežne k dispozícii informácie k seminárom Edukafarmu (s elektronickou prihláškou) a voľne prístupný obsah časopisov Biotherapeutics a Edukafarm FarmiNews. Edukafarm.sk umožňuje lekárom a lekárnikom byť v odbore farmakoterapie up-to-date bez toho, aby boli zahlcovaní čímkoľvek nepodstatným.

 

Univerzity spolupracujúce na projektoch Edukafarmu: