Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Edukafarm s.r.o.- organizačná zložka od 25.5.2018

Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Edukafarm s.r.o.- organizačná zložka od 25.5.2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných udajov zo strany spoločnosti  EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka, Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:

EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka
Kopčianska 8/A, (VIENNA GATE), 851 01 Bratislava
IČO:36070301, DIČ: 2020260528, IČ DPH: SK2020620528

Účel spracúvania:
Osobné údaje budú spracúvané za účelom registrácie na webovej stránke a jej užívanie, registrácie na vzdelávacie podujatie, registrácie za účelom vyplnenia AD TESTOV, registrácie za účelom zasielania a predaja odbornej literatúry.

Kategórie príjemcov:

Spoločnosť EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka  poskytuje osobné údaje :

 • Slovenská lekárska komora, Račianska 42, 831 02 Bratislava
 • Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava
 • Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Hasičská 2, P.O.Box 131 91101 Trenčín
 • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 821 06 Bratislava

 

Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, titul,  adresa pracoviska (adresa trvalého pobytu), ID ( SLK, SLeK, SK MTP, SK SaPA), e- mail,  dátum, telefonický kontakt.

Doba uchovávania osobných údajov:

Do 5 rokov od konania školenia, okrem prípadu, keď z dôvodu plnenia povinností z daňových a účtovných predpisov bude potrebné niektoré údaje (fakturačné údaje) uchovávať po dobu 11 rokov.

Práva dotknutej osoby:

 • Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenos svojich osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči  EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

zo@eurotrading.sk


Edukafarm s.r.o.
organizačná zložka

24.05.2018