Kniha o cytokínoch, ktorá na našom trhu chýbala

Vydavateľstvo Edukafarm vydáva v českom preklade jedinečnú knihu CYTOKINY - BUNĚČNÁ KOMUNIKACE. Publikácia na túto tému na slovenskom i českom trhu viac rokov chýbala. 

Autormi knihy sú taliansky lekár Ivo Bianchi a česká farmaceutka Lucie Kotlářová. Kniha spracováva moderným prehľadným spôsobom vlastnosti cytokínov. Popisuje využitie cytokínov vo fyziologických koncentráciách a ich rolu v širokom spektre ochorení. Autori sa zamerali na terapeutické využitie cytokínov v klinickej praxi s popisom imunologických a farmakologických vlastností.  Fyziologické koncentrácie cytokínov, ich využitie je v knihe popisované, je súčasťou konceptu medicíny nízkych dávok alebo fyziologickej regulačnej medicíny. Poznatky vychádzajú prevažne z molekulárnej biológie.  Fyziologická regulačná medicína využíva v prevencii a terapii psycho-neuro-endokrinno-imunitný (PNEI) systém, ktorý prostredníctvom správneho fungovania hormónov, cytokínov a neurotransmiterov (komunikačných molekúl) zabezpečuje fyziologickú rovnováhu ľudského organizmu na úrovni imunitnej, endokrinologickej a tiež na úrovni CNS.

Súčasťou knihy je vložená príloha, ktorá obsahuje názvy prípravkov fyziologickej regulačnej medicíny pre klinické využitie v praxi.  Tieto prípravky sa stávajú vďaka celosvetovému výskumu talianskej farmaceutickej spoločnosti GUNA mimoriadnym terapeutickým nástrojom.

Ivo Bianchi, Lucie Kotlářová: Cytokiny - buněčná komunikace. České vydanie. Edukafarm 2012,  str. 168. (Edice fyziologické regulační medicíny,  1.svazek). ISBN: 978-80-905128-0-1. Formát: 167 x 238 mm, pevné desky, vázané. Cena 19,-Eur.

Knihu si môžete objednať od vydavateľstva EDUKAFARM pripojeným elektronickým formulárom. Ak si  objednáte zaslanie publikácie poštou, k cene sa pripočítava jednotné poštovné 3,-€ bez ohľadu na počet objednaných exemplárov knihy.

V prípade, že si publikáciu želáte objednať pre spoločnosť, nezabudnite prosím zvoliť "Želám si zadať fakturačné údaje, ktoré se líšia od vyššie vyplnených" a tu prosím uveďte Vaše fakturačné údaje. Ak si želáte objednať a zaslať publikáciu na adresu inú, ako je adresa pracoviska, postačí ak do kolonky "NÁZOV PRACOVISKA" uvediete svoje "MENO" a "PRIEZVISKO" a nižšie už len vyplníte adresu, na ktorú si želáte svoju objednávku zaslať.

 

Objednávkový formulár

Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany spoločnosti EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka, Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:

EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka
Kopčianska 8/A, (VIENNA GATE), 851 01 Bratislava

IČO:36070301, DIČ: 2020260528, IČ DPH: SK2020620528


Účel spracúvania:

Osobné údaje budú spracúvané za účelom registrácie na webovej stránke a jej užívanie, registrácie na vzdelávacie podujatie, registrácie za účelom vyplnenia AD TESTOV, registrácie za účelom zasielania a predaja odbornej literatúry.


Kategórie príjemcov:

Spoločnosť EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka poskytuje osobné údaje :

  1. Slovenská lekárska komora, Račianska 42, 831 02 Bratislava
  2. Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava
  3. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Hasičská 3, P.O.Box 131 91101 Trenčín
  4. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 821 06 Bratislava


Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, adresa pracoviska (adresa trvalého pobytu), ID ( SLK, SLeK, SK MTP, SK SaPA), e- mail, dátum, telefonický kontakt.


Doba uchovávania osobných údajov:

Do 5 rokov od konania školenia, okrem prípadu, keď z dôvodu plnenia povinností z daňových a účtovných predpisov bude potrebné niektoré údaje (fakturačné údaje) uchovávať po dobu 11 rokov.


Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
zo@eurotrading.sk


Fakturačné údaje


Ze zasílání obchodních sdělení je možné se odhlásit v rámci každé obdržené e-mailové zprávy.

Poštovné: 3 EUR

Cena celkom: 19,00 EUR s DPH

Cena spolu vrátane poštovného 19,00 EUR